Om nemnda

Denne nettsiden er ikke lenger oppdatert

Sekretariatsfunksjonen for Frivillighetsregisternemnda er fra 1. april 2017 lagt til Klagenemndssekretariatet i Bergen.

Generell info

Kulturdepartementet opprettet i 2009 en klagenemnd for saker knyttet til registrering i Frivillighetsregisteret.
Klageadgangen er hjemlet i Frivillighetsregisterloven av 29. juni 2007 og i
forskrift til  lov om register for frivillig virksomhet §§ 6 og 7 ( nr 1214 av 15. oktober 2008).

Frivillighetsregisternemnda er en selvstendig klagenemnd, men er samordnet med Lotterinemnda ved at medlemmer
og personlege varamedlemmer i Lotterinemnda blir nevnt opp til tilsvarande verv i Frivillighetsregisternemnda.
I tillegg til dette blir det nevnt opp en representant fra Frivillighet Norge og en representant med inngående kunnskap om frivillig sektor,
begge med personlig vara.

Sekretariatet forbereder og legger fram sakene for nemnda.

Frivillighetsregisternemnda sitt arbeid er regulert i frivillighetsregisterloven og forskrift til lov om register for frivillig virksomhet. Saksbehandlingen følger forvaltningsloven og saksdokumentene er offentlige etter reglene i offentlighetsloven.

Nettside: www.klagenemndssekretariatet.no/frivillighetsregisternemnda/