Om Lotterinemnda

Denne nettsida er ikkje lenger oppdatert.

Sekretariatet for Lotterinemnda er frå 1. april 2017 lagt til Klagenemndssektetariatet i Bergen.

Kontaktinfo finn du her.

Generell info

Lotterinemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet.
Alle vedtak etter lotterilova  fatta av Lotteritilsynet i første instans, kan klagast inn for Lotterinemnda.
Det same gjeld vedtak som Lotteri- og stiftelsestilsynet fattar etter ‘Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.’

Lotterinemnda har tre faste medlemmer, med personlege varamedlemmer.

Lotterinemnda har møte omlag ein gong i månaden og sakshandsaminga er skriftleg. Handsaminga i Lotterinemnda følgjer forvaltningslova og saksdokumenta er offentlege etter reglane i offentleglova.